Zoeken naar meubels, nieuws etc
Kerkdiensten

Zondagmorgen

Zondag Zaal 02

Elke zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst in ons kerkgebouw. Deze samenkomst, waarin veel ruimte is voor muziek, is tot eer van God en tot opbouw van elkaar. Het is een feest om elke zondag elkaar zo te ontmoeten. Ontdek op deze pagina’s wat je kunt verwachten en kom ook eens langs! Je bent van harte welkom!

Kinderen

Elke zondagmorgen is er ook speciale aandacht voor kinderen. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor jong en oud. We leggen graag uit op welke manier we dit op zondagmorgen doen.

Bijzondere diensten

Op zondagmorgen kan er soms een speciale gebeurtenis zijn. Bijvoorbeeld een doopdienst of een dienst waarin kleine kinderen worden opgedragen. Elke eerste zondag van de maand vieren we avondmaal.

Avondmaal

Kerk AM 4

Wij vieren het Heilig Avondmaal elke eerste zondag van de maand en op Goede Vrijdag. In de evangeliën lezen we de instelling van het Heilig Avondmaal door Jezus Zelf; Hij geeft ons de opdracht dit te doen ter nagedachtenis aan het Offer van Zijn Lichaam en bloed.

Luk. 22:19-20 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Ook te lezen in Math. 26:26-28 en Mark. 14:22.

Kerk AM 5

Opdragen

We mogen weten uit de Bijbel dat kinderen van gelovige ouders geheiligd zijn in het geloof van de ouders. Het is goed om onze kinderen in de gemeente op te dragen; we stellen ze voor aan God en brengen ze zo enerzijds onder de bescherming en genade van de Heer. Anderzijds brengen we ze onder de verantwoordelijkheid van de gehele gemeente. Het is ook een opdracht van eenieder om kinderen in de gemeente te helpen vertrouwd te maken met de Bijbel, met gebed en aanbidding van God. Dat betekent ook voorbede voor hen en hun ouders.

Ook in de Bijbel lezen we hoe belangrijk kinderen zijn in het Koninkrijk van God; Jezus zelf werd voorgesteld in de tempel Luk. 2:23 En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen.

Ook liet Jezus de kinderen bij Zich komen om hen te zegenen. Math.19:14-15 Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.

PXL 20240121 092144386

w

w

w

Opdragen

Dopen

Het is een Bijbelse opdracht om je te laten dopen als je van harte gelooft dat Jezus Christus je Verlosser is van je zonde, en Hij je een nieuw leven geeft. Wanneer je gedoopt wilt worden kun je dit aangeven aan één van de oudsten; je volgt dan dooponderwijs waarna je in een speciale feestelijke doopdienst voor God en de gemeente gedoopt wordt door onderdompeling. Ook Jezus Zelf wilde gedoopt worden om Zijn bediening op aarde te kunnen beginnen.

Math. 3:13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.

Mark. 16:16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Hand. 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Foto's van het doopfeest van 25-02-2024:

Agenda

Bekijk het overzicht van onze activiteiten en samenkomsten.

Steun onze gemeente

Bekijk onze livestream

Elke zondag worden onze diensten live uitgezonden op ons Youtube-kanaal; u kunt hier op een later tijdstip deze diensten ook terugkijken.

Diensten terugkijken

Kerkdienst

Elke zondag om 10.00 uur.

Bekijk onze livestreams.

Contact

Telefoon: 06-29414401
Kantoor/secretariaat: 078-6159973
gemeente@schuilplaatspapendrecht.nl

Schooldwarsstraat 50
3351 AT Papendrecht

© De Schuilplaats

ontwerp en realisatie: Impuls